CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE DE CATRE NFS CURIER SRLDISPOZITII GENERALE

NFS CURIER SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Moldovitei, Nr.4, Bl. M2D9/3, Scara B, Etaj 2, Ap.109, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/11741/2021, CUI 44555380 , presteaza servicii poștale incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale.

Aceste condiţii generale reglementează modul de colectare, sortare, transport și livrare a trimiterilor poștale interne și internaționale, răspunderea pentru furnizarea serviciilor poștale și mecanismul de soluționare a reclamațiilor de catre NFS CURIER SRL.

Prin comandarea de Servicii poștale prin intermediul SC “NFS CURIER SRL” expeditorul își exprimă acordul expres ca orice serviciu contractat să poată fi prestat și prin intermediul subcontractorilor, NFS CURIER păstrând răspunderea contractuală față de utilizator.


TERMENI SI CONDITII NFS CURIER


 • 1.Servicii poştale – serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale; Acestea includ implicit şi alte activităţi specifice necesare în vederea furnizării de servicii poştale cum ar fi, fără a se limita la: manipularea, depozitarea trimiterilor poștale etc.
 • 2. Expeditor – persoana fizică sau juridică ce iniţiază trimiterea poştală, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală;
 • 3.Destinatar – persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;
 • 4.Trimitere de corespondenţă – comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă;
 • 5.Trimitere poştală înregistrată – trimitere poştală care face obiectul unui serviciu care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care să permită furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală, să ateste data depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;
 • 6.Trimitere poștală internațională - trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și trimiterea poștală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;
 • 7.Trimitere poştală” – bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie; în această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;
 • 8.Sac ,,M” trimitere poștală cu o greutate maximă de 50 kg conținând imprimate și/sau obiecte atașate sau asociate printr-un alt mijloc imprimatelor cu care acestea sunt expediate, respectiv discuri, benzi magnetice, casete, eșantioane comerciale expediate de fabricanți și distribuitori, articole comerciale care nu fac obiectul drepturilor vamale sau materiale de informare care nu pot fi vândute, alte obiecte care au un raport cu imprimatele pe care le însoțesc, adresate aceluiași destinatar, la aceeași adresă de livrare
 • 9.Pachet mic - trimiteri poștale ce conțin bunuri cu sau fără valoare comercială la care se pot atașa orice documente care au caracter de corespondență, în greutate de până la 2 kg, inclusiv, și care urmează fluxul tehnologic utilizat pentru trimiterile de corespondență, astfel cum prevăd Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori;
 • 10.Colet poştal” – trimitere poştală cu greutatea maximă de 50 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;
 • 11.Serviciu de trimitere recomandată - serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
 • 12.Serviciu de trimitere cu valoare declarată” – serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
 • 13.Serviciu de trimitere contra ramburs – serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar, expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;
 • 14.Serviciu schimbare destinaţie” – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale
 • 15.Serviciu livrare specială” – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
 • 16.Serviciu confirmare de primire” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;
 • 17.Serviciul express – serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, plata tarifului; predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală; predarea rapidă a trimiterii poştale; răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare;
 • 18.Serviciu mandat poștal pe suport hârtie” - serviciul poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului;

I.CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE


Prin incredintarea trimiterii postale de catre NFS CURIER expeditorul accepta aceste conditii.


1. Contractul dintre parti, intra in vigoare in momentul din care NFS CURIER, accepta trimiterea postala in reteaua sa postala. Nici un angajat al NFS CURIER, agent, subcontractor si nimeni altcineva nu are autoritatea sa denunte sau modifice in vreun fel oricare din termenii si conditiile acestui contract. In cazul in care expeditorul incredinteaza o expediere insotita de instruciuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, NFS CURIER nu va fi tinut raspunzator pentru aceste instructiuni.

2.Comenzile, pentru trimiterile postale interne sau internationale, se vor face prin contactarea Serviciului Relatii Clienti, telefonic la numarul 0724 - 277 – 277, www.nfscurier.ro sau prin e-mail pe adresa office@nfscurier.ro, cu cel putin doua ore inainte de ora dorita de colectare. NFS CURIER nu prestează servicii poştale pentru trimiterile poştale care nu corespund conform legislatiei in vigoare, expeditorul fiind unicul raspunzator.

3.NFS CURIER ofera si presteaza servicii poștale incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale conform prevederilor legale


A. Serviciile poştale incluse in sfera serviciului universal oferite si prestate de NFS CURIER constau in:

 • -Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate); .
 • -Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv) .
 • -Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaţionale cu limite de greutate între
 • -10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia; .
 • -Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne și.
 • -internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (coletele poștale interne și internaționale.
 • -în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv coletele poștale internaționale cu limite de.
 • -greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

B. Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal:

 • -Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne
 • -și internaționale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondență, imprimate);
 • -Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg și 50 de kg (inclusiv);
 • -Servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 50 de kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României
 • -Serviciul contra ramburs;
 • -Serviciul Schimbare destinație;
 • -Serviciul Livrare specială;
 • -Serviciul Confirmare de primire;
 • -Serviciul Express.
 • -Serviciul mandat postal intern si international pe support hartie

4. Preluarea trimiterii postale este conditionata de corectitudinea si completarea tuturor datelor de identificare atat a exepeditorului cat si a destinatarului. Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate catre NFS CURIER.

NFS Curier acceptă trimiteri poștale care au următoarele dimensiuni și greutăți maxime:

 • • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 2 kg;
 • • 500 cm ( L+l+h) cm pentru colete, greutate maximă 50 kg

Ambalarea trimiterilor postale trebuie sa corespunda naturii, greutatii si formei continutului, sa fie opaca si sa nu permita vizualizarea continutului in vederea pastrarii secretului corespondentei.

NFS CURIER va proceda la completarea datelor de identificare pe documentul de transport respectand urmatoarele criterii:

 • - numele expeditorului, adresa expeditorului, datele de contact ale expeditorului sa fie completate lizibil, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale
 • - numele destinatarului, adresa completa a acestuia, numele persoanei de contact, sa fie completate lizibil, in intregime pe una dintre laturile trimiterii postale.

Continutul trimiterii postale, alte informatii utile pe care expeditorul le considera necesare si de existenta carora NFS CURIER nu are cunostinta, vor trebui inscrise, de asemenea, pe ambalajul trimiterii postale.

Calitatea de reprezentant al expeditorului se va face in baza oricarui document justificativ ( C.I,Imputernicire.

NFS Curier este exonerat de orice raspundere privitoare la continutul trimiterilor postale. De asemenea NFS Curier isi rezerva dreptul de a refuza trimiterile postale care nu corespund criteriilor prezentate , respectiv nu corespund din punct de vedere al ambalajului sau al continutului.

NFS CURIER, asigura secretul trimiterilor postale, deschiderea,retinerea,sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazuta de lege


NU SUNT ACCEPTATE DE CATRE NFS CURIER urmatoarele trimitiri postale:


- trimiteri care contin bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale. .

- trimiterile care contin bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs( arme, munitii, material toxic, inflamabil,exploziv, substante stupefiante. .

Responsabilitatea privind ambalarea trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor de pe trimiterea postala revin expeditorului. .

Trimiterile postale care contin bunuri fragile vor fi ambulate corespunzator de catre expeditor ( poliestiren, folie, ) si vor avea aplicata inscriptia ,, FRAGIL ‘’NFS CURIER.

Trimiterile postale vor fi marcate cu marca comerciala a societatii NFS CURIER SRL, iar cele care fac obiectul serviciului “Express” vor fi marcate suplimentar cu inscriptia “Express”. .

Trimiterile postale internationale vor respecta dispozitiile legale incidente in dreptul vamal, precum si legislatia statului pe teritoriul unde se vor presta operatiuni ale serviciilor postale.Nu sunt acceptate trimiterile postale al caror continut este interzis la export sau import ori necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective de origine, tranzit sau destinatie.

În cazul adresării trimiterilor poştale internaţionale se înscriu următoarele:

.

- calitatea persoanei, respectiv Expeditor/Destinatar, într-o limbă de circulaţie internaţională (Ex.“Sender/Expediteur” sau “Addressee/Destinataire”);

- Destinatar/Expeditor - numele şi prenumele, în cazul persoanelor fizice, sau denumirea în clar, în cazul persoanei juridice;

 • -numarul de telefon sau adresa de e-mail (opţional);
 • -denumirea arterei (cale, alee, etc.), numărul de imobil, numărul de bloc, scara, etajul, apartamentul;
 • -codul poştal (opţional) şi localitatea;
 • -ţara de destinaţie

NFS CURIER, asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 2 zile lucrătoare de la data preluării, iar a trimiterilor poștale internaționale în termen de 14 zile lucrătoare, cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express.

Numarul minim de trimiteri postale care pot fi preluate pe acelasi document de transport este intre 1-100 trimiteri postale.


NFS CURIER furnizeaza serviciul poștal contra ramburs având ca obiect doar trimiteri poștale interne.


Limita maximă admisă a rambursului în cazul unei trimiteri poștale ce face obiectul serviciului contra ramburs este de 5.000 lei în cazul Expeditorului persoană juridică și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice. Colectarea sumelor de la destinatarii serviciilor poștale contra ramburs,respectiv achitarea acestora către expeditori se face numai in LEI.

Suma rambursului nu este condiţionată de valoarea declarată.

NFS CURIER se obligă să returneze către expeditor contravaloarea bunului care face obiectul serviciului contra ramburs în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data livrării trimiterii poștale si 14 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale.Plata rambursului către expeditor se face în cont bancar sau în numerar.

Predarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului ramburs, al serviciului confirmare de primire sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri:

 • -la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
 • -la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.

NFS CURIER furnizeaza serviciul schimbare destinație:

 • -48 ore in aceeasi localitate,
 • -120 ore intre resedinte de judet si intrajudetean.

NFS CURIER va proceda la predarea trimiterii postale catre un alt destinatar decat cel indicat intial de catre expeditor sau catre o alta adresa decat cea inscrisa pe trimiterea postala, precum si la oprirea predarii trimiterii postale, daca expeditorul solicita in mod clar aceasta in termenul convenit contractual, in cazul acestui serviciu.

NFS CURIER furnizeaza serviciul livrare speciala

 • -48 ore in aceeasi localitate, respectiv
 • -120 ore intre resedinte de judet si intrajudetean. NFS CURIER are obligatia sa predea trimiterea postala inregistrata conform cu indicatiile expeditorului privind data si ora predarii, la adresa indicata, personal destinatarului sau persoanei autorizate sa primeasca trimiterea postala, ori privind ordinea de predare, daca exista mai multi destinatari, in cazul acestui serviciu.

NFS CURIER furnizeaza serviciului confirmare de primire trimiteri postale interne:

 • -NFS CURIER NU furnizeaza serviciului confirmare de primire trimiteri postale internationale
 • -48 ore in aceeasi localitate,
 • -72 ore intre resesdinte de judet. NFS CURIER are obligatia sa predea catre expeditor dovada privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, in termen maxim de 5 zile, in cazul serviciului Confirmare de primire. In acest caz, predarea trimiterii postale se va face numai sub conditia ca destinatarul sa semneze formularul tipizat utilizat in acest scop de catre NFS CURIER.

NFS CURIER furnizeaza serviciul express

NFS CURIER elibereaza expeditorului un document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi plata tarifului;

Acest serviciu presupune predarea rapida a trimiterii postale

NFS CURIER va preda trimiterea poştala la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

NFS CURIER raspunde pentru nerespectarea timpilor de livrare;

Dimensiuni trimiteri postale serviciul express

 • dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranţă de 2 mm; .
 • -dimensiuni maxime: 2 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii; .
 • -greutate maximă la prezentare: .
 • -trimiteri interne: 50 kg; .
 • -trimiteri internaţionale: 50 kg, .
 • -greutate maximă la distribuire (trimiteri internaţionale): 50 kg.

NFS CURIER furnizeaza serviciul mandat postal intern si international pe suport

hartie.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandatului poştal pe suport de hârtie este RON sau EURO

Pentru trimiterile internaţionale - sumele sunt exprimate în USD sau EUR conform acordurilor bilaterale.

Pentru serviciul de mandat poștal pe suport hârtie, NFS CURIER răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul “Suma”.


II.TIMPI DE LIVRARE A TRIMITERILOR POSTALE


NFS CURIER furnizeaza serviciul trimiteri poștale interne, in termen de livrare 48 de ore(2zile) lucratoare.

In situatia in carea trimiterea postala se livreaza intr-o localitate, institutie in care sunt prevazute zile fixe de vizitare, termenul de livrare este de 7zile. NFS CURIER furnizeaza serviciul trimiteri poștale internationale in termen de livrare 10 zile lucratoare

NFS CURIER furnizeaza serviciul EXPRESS astfel:

 • -12 ore in aceeasi localitate
 • -24 de ore 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv
 • -36 de ore între oricare alte două localităţi.

NFS CURIER furnizeaza serviciul trimiteri postale internationale prin serviciului express:

 • -12 ore in aceeasi localitate
 • -24 de ore 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv
 • -36 de ore între oricare alte două localităţi.
 • -în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea postala se află pe teritoriul României nu poate depăşi12 ore in aceeasi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi.
 • -în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de 120 de ore( 5zile)
 • -în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate pe teritoriul unui stat aflat in afara Uniunii Europene sau in afara Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de maxim 192 de ore (8 zile);

NFS CURIER, raspunde pentru depasirea termenului de livrare garantat, pentru serviciul Express,fata de expeditor, prin restituirea unei procent de 0.10% din tariful incasat pentru fiecare 12 ore de intarziere

Expeditorul poate solicita dovada privind depunerea/ livrarea la destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată in termen de 9 luni de la data colectării de către NFS CURIER,a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 7 zile lucratoare de la data solicitării acesteia, prin e-mail, adresă scrise.

Serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale (interne sau internaţionale) cu valoare declarată sunt prestate de către NFS CURIER in baza contractelor incheiate cu expeditorii, suplimentar ofertei comerciale NFS CURIER. Limita maxima admisa este de 10.000 euro/ron. Suma este necesar sa fie asigurata.

Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu având ca obiect bunuri cu valoare declarată este de 9 luni de la data colectării de către NFS CURIER a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 7 zile de la data solicitării acesteia, conform modalitătii prevăzute în contractul dintre părţi, în temeiul căruia se prestează serviciul.


III.PREDAREA TRIMITERILOR POSTALE


Predarea trimiterii postale de catre NFS CURIER, se face in functie de serviciul ales de expeditor, la adresa indicata de acesta, personal catre destinatar sau la cutia postala a destinatarului, persoanei autorizata sa primeasca trimiterea postala. Predarea personala de catre NFS CURIER la destinatar, se face cu conditia sa fie pus la dispozitie de catre expeditor a numarului de contact al destinatarului.

NFS CURIER va proceda la doua incercari gratuite de predare a trimiterii postale pe teritoriul Romaniei si o singura incercare gratuita de de predare a trimiterii postale in afara Romaniei, in zile lucratoare.

Expeditorul sau destinatarul(imputernicit de expeditor) unei trimiteri postale, poate da instructiuni speciale de livrare a trimiterii postale la alta locatie decat cea indicata. De asemenea, destinatarul poate solicita prin serviciul schimbare destinatie, o alta locatie, adresa unde doreste sa colecteze trimiterea postala.

Sambata, duminica si in zilele declarate nelucratoare, predarea trimiterilor postale interne si internationale se poate efectua doar prin serviciul EXPRESS si serviciul livrare speciala.


IV.TERMENE DE PASTRARE/ RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE


Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, timpul de păstrare, la punctul de contact deservit de personal, a trimiterii poştale care nu a putut fi livrată destinatarului, în vederea predării, este de 5 zile de la data avizării destinatarului.

Avizul va cuprinde următoarele: data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poştale la dispoziţia destinatarului, denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

NFS CURIER, va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre din una dintre următoarele cauze:

 • a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie sau un recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
 • b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;
 • c) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poştale sau confirmarea în scris, potrivit legii, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs, sau primirea sumei de bani în cazul serviciului mandate poștal pe suport hârtie.

Returnarea trimiterilor poștale se va efectua în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

Returnarea CONFIRMARII DE PRIMIRE catre expeditor( serviciul confirmare de primire), avand ca obiect trimiteri postale interne este de 2 zile lucratoare de la momentul livrarii trimiterii postale.

Returnarea contravalorii bunurilor care fac obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri postale interne se face in termen de maxim 7 zile lucratoare de la livrarea trimiterii poştale;

Returnarea contravalorii bunurilor care fac obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri postale internationale

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, NFS CURIER va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor, nerevendicate în această perioadă, devin proprietatea furnizorului de servicii poştale, după expirarea termenului de păstrare de 9 luni de la data depunerii.


V.TARIFE


Expeditorul este de acord să achite contravaloarea serviciilor NFS CURIER, conform tarifelor în vigoare astfel publicate în oferta comercială a NFS CURIER, la data preluării trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul instiinteaza NFS CURIER, asupra faptului că a căzut de acord ca destinatarul să achite contravaloarea serviciilor iar destinatarul refuză aceasta plată, expeditorul se obligă să suporte sumele corespunzătoare. Moneda de plata este RON ,EURO


VI.RĂSPUNDEREA NFS CURIER


NFS CURIER răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar.

Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne, expeditorul are dreptul la o despăgubire al cărui cuantum se stabileşte după cum urmează:

 • a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, NFS CURIER răspunde:
 • - cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu detrimitere cu valoare declarată; - cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar; - cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unuiserviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar; - cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu facobiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare, NFS CURIER răspunde:
 • -cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota deinventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată; -cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată; - cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugereparţială sau deterioare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;)
 • c) pentru trimiterile Express interne predate cu întârziere se înapoiază expeditorilor tarifele încasate la prezentare mai putin contravaloarea unei trimiteri de:
 • - corespondență internă neprioritară cu serviciul suplimentar ,,Recomandat", în cazul unei trimiteri Express document;

Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, NFS CURIER răspunde astfel:


 • a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală a trimiterilor poştale:
 • 1. pentru o trimitere poştală care face obiectul serviciului cu valoare declarată expeditorul are dreptul la o despăgubire egală cu echivalentul în lei corespunzător valorii în DTS(moneda internationala virtuala) a valorii declarate;
 • b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale:
 • 1. pentru trimiterea poştală care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată utilizatorul are dreptul la o despăgubire care corespunde valorii reale a prejudiciului, dar nu mai mult de 5 ori valoarea tarifului serviciului 2. pentru trimiterea poştală cu conţinut document care face obiectul serviciilor de trimitere recomandată, Confirmare de primire şi Express, utilizatorul are dreptul la o despăgubire care corespunde valorii reale a prejudiciului, dar nu mai mult de 5 ori valoarea tarifului serviciului.
 • c) pentru trimiterile Express distribuite cu întârziere, utilizatorul are dreptul la o despăgubire reprezentând suma compusă din:
 • 1. pentru trimiterile Express tip document, cu greutate de până la 2 kg: diferenţa dintre tariful de prezentare al trimiterii Express şi tariful de prezentare al unei trimiteri de corespondenţă prioritare recomandate, pentru acceeaşi destinaţie şi aceeaşi treaptă de greutate. 2. pentru trimiterile Express tip document, cu greutate mai mare de 2 kg şi pentru trimiterile cu conţinut bunuri cu sau fără valoare comercială: diferenţa dintre tariful de prezentare al trimiterii Express şi tariful de prezentare al unui colet prioritar pentru aceeaşi destinaţie şi aceeaşi trepta de greutate.

Această despăgubire se plăteşte pentru întârzieri evidenţiate atât în reţeaua internă cât şi în cea internaţională.

În caz de pierdere, furt sau distrugere totală a trimiterilor poştale internaţionale care fac obiectul serviciului de trimitere recomandată şi serviciului de trimitere cu valoare declarată, NFS CURIER restituie utilizatorului şi tarifele achitate cu ocazia prezentării trimiterii poştale la punctul de acces, cu excepţia tarifului corespunzător serviciului de trimitere recomandată, respectiv a tarifului corespunzător asigurării valorii declarate.

Cuantumul despăgubirilor pentru trimiterile poştale internaţionale care fac obiectul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, Express şi pentru coletele care fac obiectul serviciului poştal şi Confirmare de primire se calculează pe baza cursului Leu comunicat de Banca Naţională a României ca fiind în vigoare la data prezentării trimiterii poştale.

(Cuantumul despăgubirilor pentru trimiterile poştale internaţionale care fac obiectul serviciiilor de trimitere recomandată se calculează pe baza valorii medii anuale a cursului zilnic pentru Leu comunicat de Banca Naţională a României.

Pentru serviciul de mandat poştal pe suport de hârtie NFS CURIER răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces.


VII. Acordarea despăgubirilor:


Pagubele indirecte (în special cele raportate la valoarea bunurilor introduse în trimiterile poştale) şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, NFS CURIER are obligaţia întocmirii şi punerii la dispoziţia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Dobânda legală se calculează până în ziua anterioară datei la care expeditorul a primit trimiterea recomandată prin care NFS CURIER, îi comunică acordarea şi cuantumul despăgubirilor.

Plata despăgubirilor se face în numerar, la cel mai apropiat oficiu poştal de adresa expeditorului menţionată în reclamaţie sau prin altă modalitate convenită cu clientul.

Utilizatorul este obligat să restituie despăgubirile acordate în cazul în care, ulterior, trimiterea poştală care face obiectul reclamaţiei prealabile este găsită.

Se acordă despăgubiri pentru trimiterile poştale interne neînregistrate, cu condiţia ca expeditorul să prezinte dovada depunerii trimiterii în cauză.

NFS CURIER nu răspunde în cazul pierderii totale, parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit datorită destinatarilor

NFS CURIER nu îşi asumă responsabilitatea cu privire la nedistribuirea ori distribuirea cu întârziere a trimiterilor poştale, în toate cazurile în care culpa revine destinatarului sau expeditorului (ex: inexistenţa cutiei poştale a destinatarului, riscul neprezentării destinatarului la subunitatea poştală urmare avizării acestuia etc).


VII.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE EXPEDITORULUI


Expeditorul are dreptul, în limitele prevăzute de lege, la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială sau prin deteriorarea trimiterii poştale, valoare care nu va depăşi limitele prevăzute la Cap. Raspundere NFS CURIER. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc. Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

În termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces în reţeaua poştală A NFS CURIER, expeditorul sau destinatarul are dreptul de a reclama pierderea, spolierea, distrugerea trimiterii poştale, întârzierea trimiterilor Express şi executarea necorespunzătoare a serviciului de mandat poştal pe suport de hârtie. În cazul trimiterilor internaţionale Express, termenul de reclamare este conform prevederilor acordurilor internaţionale.

Expeditorul este obligat să respecte condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale si conditiile de livrare ale NFS CURIER


IX.RECLAMATII


Reclamația poate avea ca obiect servicii poştale referitoare la trimiteri interne sau internaționale.

Reclamatia poate fi depusa de expeditor sau destinatar, persoana fizica sau juridica.

Reclamatia se va transmite prin:

 • - prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire;
 • - prin completarea și depunerea unui formular tip, sau nestandardizat, la ghișeul poştal;
 • - electronic, prin intermediul web site-ului www.nfscurier.ro, prin completarea formularului tip de reclamaţie aferent.
 • Expeditorul sau destinatarul, primeşte un număr de înregistrare, respectiv prin emiterea unui mesaj automat, atunci când reclamaţia a fost transmisă online, prin internet, respectiv prin completarea şi semnarea confirmării de primirii, în cazul transmiterii reclamaţiei prin serviciu poştal.

  Reclamatia trebuie sa cuprinda:

 • - numele complet sau denumirea destinatarului şi expeditorului trimiterii poştale, adresa destinatarului acesteia, serviciul poştal utilizat de către expeditor, tipul/felul trimiterii poştale – corespondenţă, colet poştal etc, numărul de înregistrare (pentru trimiterile înregistrate si numai in cazul reclamatiei formulate de expeditor) şi punctul de acces (deservit sau nu de personal) unde a fost depusă trimiterea (pentru trimiterile înregistrate si numai in cazul reclamatiei formulate de expeditor), data depunerii trimiterii poştale, felul trimiterii poştale (internă sau internaţională), motivul depunerii reclamaţiei, precum şi datele sale de contact ale petentului: numele şi adresa la care doreşte să primească, prin mandat poştal, despăgubirile, dacă reclamaţia se consideră întemeiată, telefonul sau adresa poştei electronice unde doreşte să primească informări în legatură cu reclamaţia prealabilă depusă, respectiv contul bancar, numai în situaţia în care reclamantul doreşte acordarea despăgubirilor prin această modalitate;
 • - pentru trimiterile internaţionale înregistrate se indică în mod obligatoriu şi valoarea tarifelor achitate la colectare/preluare, respectiv conţinutul detaliat al trimiterii reclamate.

Termenul de depunere a reclamației este de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale pentru trimiterile interne, respectiv 6 luni din ziua următoare datei depunerii trimiterii poştale internaţionale la punctul de acces. În cazul trimiterilor internaţionale express, termenul de reclamare este cel stabilit conform prevederilor acordurilor internaţionale, respectiv între 1 si 4 luni

Termenul de soluţionare a reclamaţiei : 3 luni, inclusiv acordarea despăgubirii, calculat de la data introducerii reclamaţiei. În cazul mandatelor internaţionale pe suport de hârtie, termenul de soluţionare a reclamaţiei este de 2 luni, inclusiv acordarea despăgubirilor, de la data introducerii reclamaţiei

După analizarea reclamatiei se transmite răspunsul reclamantului care a depus reclamaţia.

Daca reclamaţia este întemeiată, expeditorul este îndreptăţit să i se acorde despăgubiri. Acestea sunt remise in functie de modul solicitat de catre expeditor in cuprinsul reclamatiei în termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea cercetărilor, fără a se depăşi termenul prevăzut pentru soluţionarea reclamaţiei.

In cazul reclamaţiei întemeiate, despăgubirile se încasează doar de expeditor sau destinatar, o singură dată.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale NFS CURIER, nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, reclamantul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.


X.LEGISLATIE APLICABILA


Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.

Prevederile Ordonanţei nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 238/2016.

Prevederile Legii nr. 109 din 24 mai 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor.

Prevederile Ordonanţei nr. 27 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia nr. 313/2017 a Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a NFS CURIER, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi NFS CURIER, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.