CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE DE CATRE NFS CURIER SRL

TERMENI SI CONDITII NFS CURIER


 • 1.Servicii poştale – serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale;
 • 2.Expeditor – persoana fizică sau juridică ce iniţiază trimiterea poştală si, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală;
 • 3.Destinatar – persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;
 • 4.Trimitere de corespondenţă – comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă;
 • 5.Trimitere poştală înregistrată – trimitere poştală care face obiectul unui serviciu care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care să permită furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală, să ateste data depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;
 • 6.Trimitere poștală internațională - trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și trimiterea poștală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;
 • 7.Trimitere poştală – bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie; în această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;
 • 8.Colet poştal” – trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;
 • 9.Serviciu de trimitere recomandată - serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
 • 10.Serviciu de trimitere cu valoare declarată – serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;
 • 11.Serviciu de trimitere contra ramburs – serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar, expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;
 • 12.Serviciu schimbare destinaţie – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale
 • 13.Serviciu livrare specială – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
 • 14.Serviciu confirmare de primire – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;
 • 15.Serviciul express – serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului; predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală; predarea rapidă a trimiterii poştale; răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare;
 • 16.Serviciu mandat poștal pe suport hârtie - serviciul poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului.

I.CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE


Prin incredintarea trimiterii postale de catre NFS CURIER expeditorul accepta aceste conditii.


1.Contractul dintre parti intra in vigoare in momentul in care NFS CURIER accepta trimiterea postala in reteaua sa postala. In cazul in care expeditorul incredinteaza o trimitere poștală insotita de instruciuni scrise sau verbale ce contravin acestui contract, NFS CURIER nu va fi tinut raspunzator pentru aceste instructiuni.

2.. Comenzile, pentru trimiterile postale interne sau internationale, se vor face prin contactarea Serviciului Relatii Clienti, telefonic la numarul 0724577577, prin intermediul paginii web a furnizorului: www.nfscurier.ro sau prin e-mail pe adresa [email protected], cu cel putin doua ore inainte de ora dorita de colectare

3.A. Serviciile poştale incluse in sfera serviciului universal oferite si prestate de NFS CURIER constau in:


 • -Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);
 • -Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv);
 • -Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 • -Servicii de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate);
 • -Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), coletele poștale interne și internaționale în  greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv coletele poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

B.Servicii poștale neincluse în sfera serviciului universal:

 • -Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondență, imprimate);
 • -Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 kg și 31,5 kg (inclusiv);
 • -Servicii constând în colectarea, sortarea și transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 31,5 de kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României catre o adresa care se aflata in afara teritoriului acesteia;
 • -Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 • -Serviciul Contra ramburs;
 • -Serviciul Schimbare destinație;
 • -Serviciul Livrare specială;
 • -Serviciul Confirmare de primire;
 • -Serviciul Express;
 • -Serviciul mandat postal intern si international pe suport hartie.

4. Preluarea trimiterii postale este conditionata de completarea (corecta a) tuturor datelor de identificare ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, recomandabil și un număr de telefon), iar in cazul serviciului Contra ramburs si Mandat postal pe suport hartie, si ale expeditorului. Expeditorul isi asuma responsabilitatea tuturor informatiilor, actelor sau documentelor furnizate catre NFS CURIER.

NFS CURIER acceptă trimiteri poștale care au următoarele dimensiuni și greutăți maxime:

 • •210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg
 • •500 cm (L+l+h) cm pentru colete, greutate maximă 31,5 kg.

Ambalarea trimiterilor postale trebuie sa corespunda naturii, greutatii si formei continutului, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului in vederea pastrarii secretului corespondentei.

Ambalajul trebuie să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului și să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate adecvate.

Dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului/ destinatarului este actul de identitate/împuternicire și act de identitate.

NFS Curier este exonerat de orice raspundere privitoare la continutul trimiterilor postale depuse inchise, ambalate de catre expeditor. De asemenea NFS Curier isi rezerva dreptul de a refuza preluarea trimiterilor postale care nu corespund criteriilor prezentate, respectiv nu corespund din punct de vedere al ambalajului sau al continutului.

NFS CURIER asigura secretul trimiterilor postale, deschiderea, retinerea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Nu pot face obiectul serviciilor poștale furnizate, fiind astfel excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare, următoarele trimiteri poștale:

 • -   trimiteri care contin bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare, ca de exemplu: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase, produse perisabile, animale;
 • -   trimiteri care contin bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs (de ex. arme, munitii, material toxic, inflamabil, exploziv, substante stupefiante etc.);
 • -   trimiteri postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
 • -   trimiteri postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

Responsabilitatea privind ambalarea trimiterilor postale, precum si a inscrierii datelor de pe trimiterea postala revin expeditorului.


Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, perne de aer, separatoare, folii cu spumă, talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic. În plus, la exterior trebuie să aibă aplicată inscripţia „Fragil” și, dacă este cazul, etichete de manipulare (săgeți de orientare). De asemenea, se va ține cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese în conformitate cu conținutul (obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton cel puțin dublu; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colțurile și capacul trebuie închis etanș). NFS CURIER SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.


Trimiterile postale vor fi marcate cu marca comerciala a societatii NFS CURIER SRL, iar cele care fac obiectul serviciului “Express” vor fi marcate suplimentar cu inscriptia “Express”.


Trimiterile postale internationale vor respecta dispozitiile legale incidente in domeniul vamal, precum si legislatia statului pe teritoriul unde se vor presta operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala. Nu sunt acceptate trimiterile postale al caror continut este interzis la export sau import ori necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective de origine, tranzit sau destinatie.


În cazul adresării trimiterilor poştale internaţionale se înscriu următoarele:

 • - calitatea persoanei, respectiv Expeditor/Destinatar, într-o limbă de circulaţie internaţională (Ex.“Sender/Expediteur” sau “Addressee/Destinataire”);
 • - Destinatar/Expeditor - numele şi prenumele, în cazul persoanelor fizice, sau denumirea în clar, în cazul persoanei juridice;
 • - numarul de telefon sau adresa de e-mail (opţional);
 • - denumirea arterei (cale, alee, etc.), numărul de imobil, numărul de bloc, scara, etajul, apartamentul;
 • - codul poştal (opţional) şi localitatea;
 • - ţara de destinaţie.

NFS CURIER asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 2 zile lucrătoare de la data preluării, iar a trimiterilor poștale internaționale în termen de 14 zile lucrătoare, cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express.


Numarul minim de trimiteri postale care pot fi preluate in cadrul unei singure comenzi (cu ocazia unei preluari) este 1, iar numarul maxim este de 100 trimiteri postale.


NFS CURIER furnizeaza serviciul poștal contra ramburs având ca obiect doar trimiteri poștale interne.


Limita maximă admisă a rambursului în cazul unei trimiteri poștale ce face obiectul serviciului contra ramburs este de 5.000 lei în cazul Expeditorului persoană juridică și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice. Colectarea sumelor de la destinatarii serviciilor poștale contra ramburs, respectiv achitarea acestora către expeditori se face numai in LEI.

Suma rambursului nu este condiţionată de valoarea declarată.

NFS CURIER se obligă să returneze către expeditor contravaloarea bunului care face obiectul serviciului contra ramburs în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data livrării trimiterii poștale interne. Plata rambursului către expeditor se face în cont bancar sau în numerar.

In cazul serviciului confirmare de primire, NFS CURIER are obligatia sa predea catre expeditor dovada privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar sau persoana autorizată, in termen maxim de 5 zile lucrătoare. In acest caz, predarea trimiterii postale se va face numai sub conditia ca destinatarul sau persoana autorizată sa completeze în mod corespunzător și să semneze formularul tipizat utilizat in acest scop de catre NFS CURIER. NFS CURIER furnizeaza Serviciul confirmare de primire avand ca obiect doar trimiteri postale interne.

NFS CURIER SRL furnizează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limitele de mai sus.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 120 ore.

În cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat într-un stat din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României este de 192 ore.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, NFS CURIER SRL răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 10 % din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere.


NFS CURIER furnizeaza serviciul mandat postal intern si international pe suport hartie.


Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandatului poştal pe suport de hârtie este RON, USD sau EURO. Suma maximă admisă este de 5.000 lei în cazul Expeditorului persoană juridică și 10.000 lei în cazul persoanelor fizice (sau echivalentul în USD sau EURO). Predarea sumei de bani către destinatar se efectuează în numerar sau în cont bancar.


IV. TERMEN EMITERE DOVADA SOLICITATA SERVICIU DE TRIMITERE RECOMANDATA / SERVICIU DE TRIMITERE CU VALOARE DECLARATA


Expeditorul poate solicita dovada privind depunerea/livrarea la destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată, in termen de 9 luni de la data colectării de către NFS CURIER a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 7 zile lucratoare de la data solicitării acesteia, prin e-mail sau adresă scrisa transmisa la adresa expeditorului, în funcție de preferința acestuia. Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data colectării de către NFS CURIER a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 7 zile lucrătoare de la data solicitării acesteia, prin e-mail sau adresă scrisa transmisa la adresa expeditorului, în funcție de preferința acestuia. Limita maxima admisa este de 10.000 euro (sau echivalent in ron).


V.  PREDAREA TRIMITERILOR POSTALE


Predarea trimiterii postale de catre NFS CURIER, se face in functie de serviciul ales de expeditor, la adresa indicata de acesta, personal catre destinatar ori catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala, la cutia postala a destinatarului sau la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.


Predarea trimiterii poştale care face obiectul serviciului contra ramburs, al serviciului confirmare de primire sau al serviciului de trimitere cu valoare declarată se realizează numai într-unul din următoarele moduri:

 • - la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
 • - la punctul de contact deservit de personal, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale.

Predarea sumei de bani ce face obiectul serviciului mandat poştal pe suport hârtie se realizează numai în una dintre următoarele modalităţi:

 • - la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar;
 • - personal către destinatar, la punctul de contact deservit de personal, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea mandatului poştal;
 • - în contul bancar al destinatarului indicat de către expeditor pe formularul-tip.

NFS CURIER oferă şi prestează serviciul schimbare destinație având ca particularitate schimbarea adresei de livrare/destinaţie numai în măsura în care noua adresă de livrare/destinaţie se află în cadrul aceleiași localități/județ/țări menționate/indicate în adresa menționată la momentul depunerii trimiterii poștale (adresa iniţială).


NFS CURIER va proceda la doua incercari gratuite de predare a trimiterii postale pe teritoriul Romaniei si o singura incercare gratuita de predare a trimiterii postale in afara Romaniei, in zile lucratoare consecutive.

Sambata, duminica si in zilele declarate nelucratoare, livrarea trimiterilor postale interne si internationale se poate efectua doar prin serviciul EXPRESS si serviciul livrare speciala.


VI. TERMENE DE PASTRARE/ RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE


Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul în care destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poștală nu este găsită la destinație, la ultima încercare de livrare, NFS CURIER va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact deservit de personal, trimiterea poştală care nu a putut fi livrată destinatarului, în vederea predării, 5 zile de la data avizării destinatarului.


Avizul va cuprinde următoarele: data avizării destinatarului, perioada de păstrare a trimiterii poştale la  dispoziţia  destinatarului,  denumirea,  adresa  şi  programul  de  lucru  cu  publicul de la care poate fi ridicată trimiterea poştală.

NFS CURIER va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre din una dintre următoarele cauze:

 • a) adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie sau un recipient la care trimiterea poştală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale (de exemplu, Registratură);
 • b) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;
 • c) destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poştale sau confirmarea în scris, potrivit legii, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului confirmare de primire, achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs sau primirea sumei de bani în cazul serviciului mandat poștal pe suport hârtie.

Returnarea trimiterilor poștale se va efectua în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, NFS CURIER va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor, nerevendicate în această perioadă, devin proprietatea furnizorului de servicii poştale, după expirarea termenului de păstrare de 9 luni de la data depunerii.


VII.    TARIFE


Expeditorul este de acord să achite contravaloarea serviciilor NFS CURIER, conform tarifelor în vigoare astfel publicate în oferta comercială a NFS CURIER, la data preluării trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul instiinteaza NFS CURIER asupra  faptului  că  a căzut  de  acord  ca  destinatarul să  achite  contravaloarea serviciilor,  iar destinatarul refuză aceasta plată, expeditorul se obligă să suporte sumele corespunzătoare. Moneda de plata este RON, EURO, USD.


VIII.    RĂSPUNDEREA NFS CURIER


NFS CURIER răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar, respectiv returnării la expeditor (acolo unde este cazul).

Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne, expeditorul are dreptul la o despăgubire al cărui cuantum se stabileşte după cum urmează:

 • a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, NFS CURIER răspunde:
 • - cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 • - cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs fara valoare declarata;
 • - cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs.
 • b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare, NFS CURIER răspunde:
 • - cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată;
 • - cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în cazul trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, NFS CURIER SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Pentru serviciul de mandat poştal pe suport de hârtie NFS CURIER răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate de către NFS CURIER SRL.

NFS CURIER SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

NFS CURIER SRL este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

 • - paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului (ex: riscul neprezentării destinatarului la subunitatea poştală urmare avizării acestuia etc);
 • - utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
 • - trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
 • - paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

IX. Acordarea despăgubirilor


Pagubele indirecte (în special cele raportate la valoarea bunurilor introduse în trimiterile poştale) şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, NFS CURIER are obligaţia întocmirii şi punerii la dispoziţia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

Plata despăgubirilor se face în numerar, la cel mai apropiat punct de acces/contact de adresa utilizatorului menţionată în reclamaţie sau prin altă modalitate convenită cu clientul.


X.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE EXPEDITORULUI


Expeditorul are dreptul, în limitele prevăzute de lege, la o despăgubire corespunzătoare prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială sau prin deteriorarea trimiterii poştale, valoare care nu va depăşi limitele prevăzute la Cap. Raspundere NFS CURIER. Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

În termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale în reţeaua poştală a NFS CURIER expeditorul sau destinatarul are dreptul de a reclama pierderea, furtul, spolierea, distrugerea totala, partiala ori deteriorarea trimiterii poştale, întârzierea trimiterilor postale ce fac obiectul serviciului Express şi executarea necorespunzătoare a serviciului de mandat poştal pe suport de hârtie.

Expeditorul este obligat să respecte condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale ale NFS CURIER.


XI. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR


Reclamatia poate fi depusa de expeditor sau destinatar, persoana fizica sau juridica.

Reclamatia se va transmite:

 • - prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire, la orice punct de acces sau contact al NFS CURIER SRL sau al partenerilor;
 • - prin completarea și depunerea unui formular tip sau nestandardizat, la orice punct de acces sau contact al NFS CURIER SRL sau al partenerilor;
 • - electronic, prin intermediul web site-ului www.nfscurier.ro, prin completarea formularului tip de reclamaţie aferent.

NFS CURIER va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamației, de exemplu: prin emiterea unui mesaj automat, atunci când reclamaţia a fost transmisă online, prin internet; prin completarea şi semnarea confirmării de primirii, în cazul transmiterii reclamaţiei prin serviciu postal cu confirmare de primire; prin inmanarea numarului de intregistrare pentru cazul depunerii reclamatiei in format fizic la un punct de acces/contact.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie, în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează, evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Termenul de soluţionare a reclamaţiei: 3 luni, inclusiv acordarea despăgubirii, calculat de la data introducerii reclamaţiei. În cazul mandatelor internaţionale pe suport de hârtie, termenul de soluţionare a reclamaţiei este de 2 luni, inclusiv acordarea despăgubirilor, de la data introducerii reclamaţiei.

După analizarea reclamatiei se transmite, în scris, răspunsul persoanei care a depus reclamaţia, prin intermediul unui serviciu poștal sau prin e-mail, în funcție de preferința acestuia.

Daca reclamaţia este întemeiată, utilizatorul este îndreptăţit să i se acorde despăgubiri. Acestea sunt remise in functie de modul solicitat de catre acesta in cuprinsul reclamatiei, în termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea analizei reclamației, fără a se depăşi termenul prevăzut pentru soluţionarea reclamaţiei.

In cazul reclamaţiei întemeiate, despăgubirile se încasează doar de expeditor sau destinatar, o singură dată.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale NFS CURIER nu a fost soluţionată în mod satisfăcător, reclamantul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare, însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a NFS CURIER, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi NFS CURIER, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.Nume şi prenume reprezentantSemnătură